Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Toàn cảnh điểm cầu Thái Nguyên

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí và khát vọng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại hội đã xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tại Hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất giới thiệu sự hình thành, những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và Phần thứ hai phân tích ý nghĩa lý luận, thực tiễn, bối cảnh thời đại và yêu cầu đặt ra phải phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ đạt mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Các điểm cầu tại các địa phương trong tỉnh

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: "Trong thời gian tới chúng ta phải làm tốt 5 nhiệm vụ chủ yếu: thứ nhất là phải tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thứ hai là kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở; thứ ba là phải xác định và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên bằng những việc làm thiết thực và cụ thể; thứ tư là phải gắn kết giữa học tập và làm theo Bác với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị; thứ năm là phải tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời tích cực tuyên truyền những mô hình hay, cách làm mới, những gương điển hình tiên tiến theo phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", lấy cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực, để từ đó tạo sức lan tỏa và hiệu ứng trong toàn xã hội trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch để thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 cũng như trong cả nhiệm kỳ 2020-2025".