Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội
Toàn cảnh hội nghị

Mục tiêu của đề án là tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp của chính quyền các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện các hội, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, đề án đề ra 8 mục tiêu cụ thể và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhằm làm rõ tính đồng bộ, chặt chẽ giữa mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; làm rõ kinh phí thực hiện và tính khả thi đối với một số chỉ tiêu đặt ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ban hành đề án, nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giai đoạn 2021-2025.

Để đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ và khả thi của đề án, các ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được nghiên cứu, tiếp thu, tổng hợp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, ban hành./.