Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022
Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến đối với 05 nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo, xin chủ trương trước khi trình HĐND tỉnh gồm: kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022; tiến độ triển khai thực hiện Kết luận số 1046 ngày 01/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh; tiến độ triển khai các dự án sử dụng vốn đầu tư trong và ngoài ngân sách nhà nước; kết quả thực hiện Chương trình chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị, đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đối với các nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu tối đa ý kiến tại hội nghị; bổ sung, hoàn thiện các văn bản, đồng thời tiếp tục rà soát kỹ trước khi tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

Cho ý kiến một số vấn đề cụ thể, đ/c Bí thư Tỉnh uỷ đặc biệt lưu ý, nhấn mạnh quan điểm của lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết luận 1046 ngày 01/7/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022

Trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên: "Chúng ta phải thể hiện 1 quyết tâm muốn tháo gỡ, quyết tâm này sẽ thể hiện bằng việc thường xuyên báo cáo. Thời gian tới, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ ra thông báo yêu cầu tiếp tục, khẩn trương rà soát thực hiện kết luận này, và xử lý nghiêm các cán bộ cản trở gây khó khăn trong thực hiện. Xây dựng nội dung họp chuyên đề, tích cực tháo gỡ, xử lý, giải quyết trên nền tảng quy định pháp luật".

Về yêu cầu tập trung hoàn thành kế hoạch đầu tư công cần phải nỗ lực thực hiện, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt; đặc biệt yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về công tác quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Phải lập dự toán, thanh quyết toán, không được coi đó là việc đã rồi. Nếu thanh quyết toán bị sai là phải dừng lại, và phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật".

Đống chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh yêu cầu phải bằng nhiều giải pháp, nỗ lực tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế; có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng. Chỉ đạo thực hiện chương trình chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương với lộ trình rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tiễn.