Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022
Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị dành nhiều thời gian trung thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. 2 chỉ tiêu được đề nghị tập trung thảo luận, là tốc độ tăng trưởng kinh tế và chỉ tiêu kết nạp đảng. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của nhiệm kỳ phải đạt là 8%/năm. Thực tế, năm 2020 đạt mức tăng trưởng 4,24%, năm 2021 đạt 6,51% và năm 2022 dự ước đạt 8,25%. Kế hoạch năm 2023 dự kiến là 8,5%. Phân tích cơ sở của việc đề xuất tốc độ tăng trưởng năm 2023, các ý kiến cũng báo cáo thêm về khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% theo Nghị quyết đề ra; trong đó nhấn mạnh một số yêu cầu về chủ động, linh hoạt trong các giải pháp điều hành gắn với năng lực thực tiễn. Về chỉ tiêu phát triển đảng viên 2 năm gần đây tỷ lệ đạt thấp so với mục tiêu Nghị quyết; nhiều ý kiến đề xuất cần tăng chỉ tiêu của năm 2023 để phấn đấu đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: đối với các nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình, BCH Đảng bộ tỉnh đồng ý về mặt chủ trương, giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tiếp tục trình tại Kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, xem xét, quyết định theo thẩm quyền; đồng thời lưu ý các dự án dự kiến đầu tư từ nguồn thu tiền thuê đất có cơ sở hạ tầng nộp 1 lần của nhà đầu tư và vốn sử dụng đất năm 2023, đề nghị tập trung bố trí đủ vốn cho từng dự án hoàn thành, tránh bố trí vốn dàn trải; đối với các dự án dự kiến khởi công mới và chuẩn bị đầu tư, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án khởi công mới, tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp rồi mới xem xét bố trí vốn để khởi công mới với những dự án cần thiết, quan trọng, bảo đảm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, tránh bố trí vốn dàn trải; về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, cần cân nhắc tính cần thiết và khả năng ảnh hưởng đến môi trường. Đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; sửa đổi, bổ sung 02 Quy chế, Quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các báo cáo sơ kết, báo cáo mang tính chất thông tin đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa ý kiến tại Hội nghị, bổ sung, hoàn thiện, ban hành để tổ chức triển khai thực hiện.

Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022

Nhấn mạnh, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022: "Chúng ta phải thực hiện nỗ lực, trách nhiệm, đoàn kết, thận trọng, đúng quy định của pháp luật để phấn đấu hoàn thành đầy dủ các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đồng chí khẩn trương báo cáo để tháo gỡ. Trong quá trình làm phải có sự phối hợp báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan chuyên môn Trung ương".

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trên các mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng.

Tại hội nghị cũng quán triệt, triển khai tới các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nội dung một số Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Trung ương./.