Nguồn vồn FDI tăng thêm 1,2 tỷ USD

Như vậy, 9 tháng năm 2022, số vốn đầu tư tực tiếp của nước ngoài bổ sung vào nền kinh tế của tỉnh đạt trên 1,5 tỷ USD. Lũy kế đến hết tháng 9, trên địa bàn tỉnh hiện có 172 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 10,3 tỷ USD, chủ yếu thuộc về lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Việc nhiều dự án FDI đầu tư mới hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định góp phần tăng trưởng kinh tế, cũng như ra tăng dư địa tăng trưởng về giá trị lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu của tỉnh trong quý IV và những năm tiếp theo.