Ngày làm việc đầu tiên Đại hội lần thứ XIII của Đảng thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Toàn cảnh phiên làm việc đầu tiên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong phiên làm việc đầu tiên, Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến biểu quyết và thông qua nhiều nội dung quan trọng về công tác tổ chức, hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị quan trọng của cả nước.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội lần thứ XIII của Đảng có nhiệm vụ rất quan trọng: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Ngày làm việc đầu tiên Đại hội lần thứ XIII của Đảng thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Đoàn đại biểu của tỉnh Thái Nguyên

Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Trong phiên làm việc đầu tiên, sáng ngày 25/01, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua: Chương trình phiên họp trù bị, quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội, quy chế bầu cử Đại hội XIII và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Cũng tại phiên trù bị, các đại biểu tiến hành bầu Đoàn chủ tịch Đại hội, Đoàn thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội.

Sau phiên trù bị, chiều ngày 25/01 các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương khóa XII ./.