1. Các trường hợp F0

* Số ca F0 ghi nhận từ 01/01 đến 27/4/2021:04 ca (nhập cảnh).

* Lũy tích số ca F0 ghi nhận từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021: 1.808 ca, trong đó:

- 1.779 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (366 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 1.325 trường hợp F1 thành F0, 88 trường họp từ các tỉnh có ca bệnh).

- 29 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh.

* Số ca ghi nhận từ 01/01/2022 đến nay: 1.192 ca

- 1.191 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (521 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 618 trường hợp F1 thành F0, 30 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh, 22 trường họp đang điều tra).

- 01 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh.

* Số F0 hiện đang điều trị: 1.217 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 246 Bệnh viện COVID số 2: 384; Bệnh viện COVID số 3: 587).

2. Các trường hợp F1

- Fl phát hiện mới trong ngày báo cáo: 654 trường hợp (TP Thái Nguyên: 81; Phổ Yên: 261; Sông Công: 03; Phú Lương :04; Đồng Hỷ: 47; Đại Từ: 185; Võ Nhai: 41; Phú Bình: 32). Lũy tích từ 01/01/2022: 4.684 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập hung: 478 trường hợp (TP Thái Nguyên: 193; Sông Công: 12; Đồng Hỷ: 53; Võ Nhai: 152; Phú Lương: 06; Đại Từ: 41; Định Hóa: 04; Bệnh viện COVID số 1: 10; Bệnh viện COVID số 3: 07).

- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samung Electronic VN-TN: 82 trường hợp.

- Số F1 hiện cách ly tại địa phương: 5.291 trường hợp (Phổ Yên: 2.112; Phú Bình: 371; Đại Từ: 1.101; Đồng Hỷ: 497; TP Thái Nguyên: 475; Định Hóa: 117; Võ Nhai: 298; Phú Lương: 320).

3. Các trường hợp F2

- F2 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 893 trường hợp. Lũy tích F2 từ 01/01/2022: 4.869 trường hợp.

- Số F2 hiện đang theo dõi, cách ly 4.709 trường hợp.

Ngày 8/1, Thái Nguyên ghi nhận 137 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 8/1, Thái Nguyên ghi nhận 137 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 8/1, Thái Nguyên ghi nhận 137 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 8/1, Thái Nguyên ghi nhận 137 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 8/1, Thái Nguyên ghi nhận 137 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 8/1, Thái Nguyên ghi nhận 137 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 8/1, Thái Nguyên ghi nhận 137 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 8/1, Thái Nguyên ghi nhận 137 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 8/1, Thái Nguyên ghi nhận 137 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 8/1, Thái Nguyên ghi nhận 137 ca nhiễm mới COVID-19
Ngày 8/1, Thái Nguyên ghi nhận 137 ca nhiễm mới COVID-19