1. Các trường hợp F0

* Số ca F0 ghi nhận từ 01/01 đến 27/4/2021:04 ca (nhập cảnh).

* Lũy tích số ca F0 ghi nhận từ ngày 27/4/2021 đến 31/12/2021: 1.808 ca, trong đó:

- 1.779 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (366 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 1.325 trường hợp F1 thành F0, 88 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh).

- 29 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh.

* Số ca ghi nhận từ 01/01/2022 đến nay: 890 ca

- 889 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (376 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 491 trường hợp F1 thành F0, 22 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh).

- 01 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh.

* Số F0 hiện đang cách ly: 992 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 185 Bệnh viện COVID số 2: 295; Bệnh viện COVID số 3: 512).

2. Các trường hợp F1

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 1.046 trường hợp (TP Thái Nguyên: 77; Phổ Yên:671; Sông Công: 04; Đồng Hỷ: 23; Định Hóa: 01; Phú Lương: 8; Phú Bình: 125; Đại Từ: 92; Võ Nhai: 45). Lũy tích: 17.567 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập trung: 393 trường hợp (TP Thái Nguyên: 168; Sông Công: 13; Đồng Hỷ: 58; Võ Nhai: 110; Phú Lương: 02; Phú Bình: 01; Đại Từ: 15; Định Hóa: 12: Bệnh viện COVID số 1: 08; Bệnh viện COVID số 3: 06).

- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samung Electronics VN-TN: 70 trường hợp.

- Số F1 hiện cách ly tại địa phưong: 4.407 trường họp (Phổ Yên: 2.014; Phú Bình: 386; Đại Từ: 580; Đồng Hỷ: 452; TP Thái Nguyên: 421; Định Hóa: 99; Võ Nhai: 135; Phú Lương: 320).

3. Các trường hợp F2

- F2 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 1.614 trường hợp. Lũy tích F2: 68.451 trường hợp.

- Số F2 hiện đang theo dõi, cách ly 5.650 trường hợp.

Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 6/1, thêm 193 ca nhiễm mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh