1. Các trường hợp F0

* Lũy tích số ca F0 ghi nhận từ ngày 27/04/2021 đến nay: 2.046 ca, trong đó:

- 2.016 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (450 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 1.471 trường hợp F1 thành F0, 95 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh).

- 30 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh.

* Số F0 hiện đang cách ly: 765 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 185 Bệnh viện COVID số 2: 294; Bệnh viện CO VID số 3: 279)

2. Các trường hợp F1

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 327 trường hợp (TP Thái Nguyên: 28; Phổ Yên: 58, Đồng Hỷ: 180; Định Hóa: 16; Phú Lưong: 32;Phú Bình: 10; Đại Từ: 01; Sông Công: 02). Lũy tích: 15.029 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập trung: 269 trường hợp (TP Thái Nguyên: 102; Sông Công: 56; Đồng Hỷ: 38; Võ Nhai: 03; Phú Lưcmg: 02; Phú Bình: 07; Đại Từ: 36; Định Hóa: 03: Bệnh viện COVID số 1: 07; Bệnh viện COVID số 3: 15).

- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samsung Electronics VN-TN: 5 trường hợp.

- Số F1 hiện cách ly tại địa phương: 2.998 trường hợp (Phổ Yên: 1.493; Phú Bình: 255; Đại Từ: 231; Đồng Hỷ: 308; TP Thái Nguyên: 335; Định Hóa: 65; Võ Nhai: 03; Phú Lương: 308).

3. Các trường hợp F2

- F2 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 125 trường hợp. Lũy tích F2: 65.529 trường hợp.

- Số F2 hiện đang theo dõi, cách ly 4.330 trường hợp.

Ngày 3/1, Thái Nguyên có 99 ca nhiễm mới SARS-CoV-2
Ngày 3/1, Thái Nguyên có 99 ca nhiễm mới SARS-CoV-2
Ngày 3/1, Thái Nguyên có 99 ca nhiễm mới SARS-CoV-2
Ngày 3/1, Thái Nguyên có 99 ca nhiễm mới SARS-CoV-2
Ngày 3/1, Thái Nguyên có 99 ca nhiễm mới SARS-CoV-2
Ngày 3/1, Thái Nguyên có 99 ca nhiễm mới SARS-CoV-2
Ngày 3/1, Thái Nguyên có 99 ca nhiễm mới SARS-CoV-2
Ngày 3/1, Thái Nguyên có 99 ca nhiễm mới SARS-CoV-2