* Số ca F0

- Lũy tích từ ngày 01/01/2021 đến ngàv báo cáo ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên 1.328 trường hợp F0, trong đó: 751 ca cộng đồng và công nhân các công ty (trong đó liên quan đến các công ty trong Khu công nghiệp là 622 ca); 14 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh; 563 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly (trong đó 48 ca ghi nhận từ các tỉnh phía Nam trở về).

- Số ca F0 ghi nhận từ ngày 11/10/2021 đến nay là 1.306 ca, trong đó: 746 ca cộng đồng và công nhân các công ty (trong đó liên quan đến các công ty trong Khu công nghiệp là 622 ca); 06 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh; 554 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly, quản lý (trong đó có 48 ca từ các tỉnh phía nam trở về).

* Số ca F1

- Số F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 254 trường hợp (TP Thái Nguyên: 66; Phổ Yên: 38; Sông Công: 10;Đồng Hỷ: 01; Phú Lương: 26; Đại Từ: 94; Phú Bình: 19). Lũy tích F1:12.654 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập trung: 855 trường hợp (TP Thái Nguyên: 350; Phổ Yên: 05; Sông Công: 175; Đồng Hỷ: 90; Võ Nhai: 113; Định Hóa: 01; Phú Lương: 32; Phú Bình: 25; Đại Từ: 57; Bệnh viện COVID số 1: 01; Bệnh viện COVID số 2: 06).

- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samsung Electronics VN-TN: 73 trường hợp.

- Số F1 hiện cách ly tại các địa phương: 1.843 trường hợp (Phổ Yên: 609; Phú Bình: 192; Đại Từ: 570; Đồng Hỷ: 06; TP Thái Nguyên: 338; Định Hóa: 47; Võ Nhai: 81).

* Số ca F2

- Số F2 ghi nhận trong ngày báo cáo: 343 trường hợp. Lũy tích số F2 đến thời điểm báo cáo: 59.426 trường hợp.

- Hiện đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà: 4.436 trường hợp.