Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV
Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2023.

Quý III/2023, toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hoàn thành một số đề án, nhiệm vụ quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Quan tâm triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển đảng theo tinh thần Nghị quyết số 21 của TW. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng.

Tại Thái Nguyên, 9 tháng năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh uỷ, chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch một cách toàn diện, kịp thời: công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ của tỉnh được thực hiện nghiêm túc.

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị thời gian tới toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục nỗ lực hoàn thành chương trình công tác năm 2023 gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và công tác tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm theo kế hoạch đã đề ra./.