Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm
Toàn cảnh hội nghị

Trong 9 tháng năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đảm bảo đồng bộ, kịp thời, trọng tâm. Nổi bật là: Tham mưu có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp theo các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khoá XIII về công tác xây dựng Đảng. Nhờ làm tốt công tác tham mưu của ngành, công tác kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân và xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, cán bộ, Đảng viên của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ cũng như các nhiệm vụ về chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được nâng cao.

Từ nay đến cuối năm, một số nhiệm vụ trọng tâm được triển khai là: Tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm; tăng cường công tác tham mưu các văn bản của Trung ương, tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; tham mưu tổ chức kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh năm 2023...

Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đề án 07 về nâng cao chất lượng cơ sở Đảng và Đảng viên, giai đoạn 2021-2025; Đề án số 08 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong chương trình, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã quán triệt Quy định 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định 113 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, quy định thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho Đảng uỷ cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương./.