Tập trung giải quyết đơn thư, tố cáo liên quan đến nhân sự đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Quý I/2021, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và của năm 2021. Cùng với đó, chỉ đạo tăng cường giám sát thường xuyên, nắm tình hình địa bàn, cơ sở; tham mưu giúp cấp ủy giám sát chuyên đề đối với các tổ chức đảng, đảng viên và xem xét giải quyết đơn thư tố cáo, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm thuộc thẩm quyền, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Đối với Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025” và Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát hiện, xác định và quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025".

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong nội ngành Kiểm tra của Đảng; cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, thường xuyên nắm bắt địa bàn, đơn thư liên quan đến nhân sự ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp để kịp thời xử lý, giải quyết./.