Ngành công nghiệp hoàn thành vượt kế hoạch năm
Ngành công nghiệp hoàn thành vượt kế hoạch năm.

Trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng 10,07%, khu vực kinh tế trong nước tăng gần 12% so với cùng kỳ. Các nhóm ngành có chỉ số tăng trưởng cao bao gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải. Trong đó, ngành công nghiệp chủ lực chế biến, chế tạo vấn đóng vai trò chủ lực dẫn dắt tăng trưởng toàn ngành công nghiệp. Bên cạnh giá trị sản xuất công nghiệp khu vực vốn FDI, năm 2022, thiếp tục ghi nhận sự phục hồi nhanh chóng của nhiều nhóm ngành công nghiệp khu vực kinh tế địa phương như may mặc, cơ khí chế tạo đã góp phần ra tăng giá trị. Đây cũng là tiền đề quan trọng để công nghiệp khu vực kinh tế trong nước, địa phương phát triển bền vững.