Nâng cao nhận thức chuyển đổi số để thực hiện hiệu quả đề án 06
Tập huấn Nâng cao nhận thức chuyển đổi số, hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Các học viên đã được tìm hiểu các nội dung và vai trò của chuyển đổi số, ích lợi xã hội của các dịch vụ công thiết yếu, các kiến thức công nghệ thông tin, kiến thức về an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công trong không gian số…

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các học viên nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bản về thực hiện các dịch vụ công cũng như công tác chuyển đổi số, qua đó xác định rõ trách nhiệm và hiệu quả triển khai các nội dung của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.