Nâng cao nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Toàn cảnh hội nghị.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký, nhóm chuyên gia, cộng tác viên giúp việc Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thái Nguyên đã trao đổi, thảo luận 02 chuyên đề, gồm: Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền, đấu tranh phản bác trên Internet, mạng xã hội.

Hoạt động tập huấn lần này tiếp tục trang bị, cập nhật những nội dung thông tin liên quan đến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và thực trạng của thông tin xấu, độc trên mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao trình độ, nhận thức và kỹ năng tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin có quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; định hướng chia sẻ các thông tin tích cực trên internet và mạng xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”./.