Xin chờ trong giây lát...

Nâng cao hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

13/01/2021 09:25
Kế thừa, phát huy và rút kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của các nhiệm kỳ trước, để đảm bảo các kiến nghị sau giám sát được thực hiện nghiêm túc, nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm kỳ đầu tiên Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên thảo luận và ban hành 7 Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, có giá trị pháp lý bắt buộc thực hiện. Thông qua việc thực hiện các Nghị quyết sẽ góp phần nâng cao vai trò, chức năng giám sát của cơ quan dân cử ở địa phương, cũng như hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân trên địa bàn.