Nâng cao hiệu quả hoạt động các Quỹ đầu tư phát triển
Cuộc họp với các thành viên của Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lũy kế tổng số vốn điều lệ của Quỹ phát triển đất đến 31/10/2022 là trên 1.000 tỷ đồng, cũng trong10 tháng năm 2022, đã hoàn thiện hồ sơ, hợp đồng và giải ngân vốn ứng cho 3 dự án, với tổng số tiền trên 38 tỷ đồng; đã tiếp nhận 5 lượt hồ sơ đề nghị ứng vốn của các địa phương, đơn vị với tổng số tiền trên 400 tỷ đồng, dự kiến giải ngân từ quý IV/2022. Ước 2 tháng cuối năm, số vốn giải ngân khoảng 50 tỷ đồng. Công tác quản lý, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả theo quy định của pháp luật. Đối với Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã tập trung hỗ trợ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng. Đối với Quỹ Đầu tư phát triển, đã thực hiện kết nối qua các kênh thông tin tìm kiếm các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có các dự án đầu tư, cho vay của Quỹ giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện hợp đồng tín dụng cho vay; đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư các dự án. Trên cơ sở trao đổi của các thành viên Hội đồng, làm rõ một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các Quỹ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan quan tâm nghiên cứu, tham mưu hướng giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Quỹ. Nhất là đối với Quỹ phát triển đất, cần chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ nghiên cứu chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy để duy trì hoạt động hiệu quả theo quy định của pháp luật.