Nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ bưu chính
Ký cam kết đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính.

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn, giám sát, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và kịp thời chấn chỉnh những sai phạm để hoạt động bưu chính thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị cũng đã phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào kinh doanh; chuyển từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang bưu chính số, trong đó chú trọng các dịch vụ liên quan đến Chính phủ điện tử và dịch vụ mang tính hỗ trợ, logistics cho thương mại điện tử.

Tại hội nghị, các đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính. Trong đó, cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, vận chuyển; tăng cường kiểm tra các gói, kiện hàng hóa./.