Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo
Toàn cảnh Hội nghị.

Huyện Đại Từ hiện có 3 tôn giáo là Công giáo, Phật giáo và đạo Tin lành, với tổng số trên 24.000 tín đồ. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết và văn bản pháp luật, hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Đồng bào có đạo tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện đã thực hiện rà soát các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, thị trấn có đông đồng bào có đạo sinh sống, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đưa các dự án vào vùng đồng bào có đạo.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề như: tình hình an ninh trật tự, trật tự xây dựng, giao đất cho các cơ sở tôn giáo, hiến đất xây dựng các công trình tại các vùng đồng bào có đạo./.