Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Sau 8 năm thực hiện Quy định 228 của Ban Bí thư đã giúp nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong và ngoài nước trong công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài. Các ý kiến tại Hội nghị đều nhất trí cao với nội dung của dự thảo Báo cáo kết quả tổng kết 8 năm thực hiện Quy định 228, nhất là việc thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện. Các ý kiến cũng nhất trí với các phương hướng lớn và đề xuất sửa đổi được đề cập trong dự thảo Quy định mới thay thế Quy định 228.

Tỉnh Thái Nguyên cũng đã góp ý về bố cục, tên gọi và chi tiết từng điều mục trong bản dự thảo quy định mới nhằm cụ thể hóa các nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động là những nội dung được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 và một số nghị quyết, quy định mới ban hành của Đảng.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao sẽ tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp để hoàn thiện dự thảo báo cáo trình Ban Bí thư theo kế hoạch./.