Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong nhiệm kỳ khóa XII, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự nỗ lực và hoạt động hiệu quả của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã luôn nắm chắc vấn đề, thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân, báo chí, công luận... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, tổ chức kiểm tra ở tất cả các cấp, các ngành, lĩnh vực, địa bàn khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực khó, địa bàn nổi cộm, phức tạp, trước đây ít kiểm tra hoặc chưa được kiểm tra.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là phải xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Kiểm tra đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; có phẩm chất đạo đức trong sáng, trong sạch, chí công vô tư, có dũng khí đấu tranh ngăn chặn những việc làm sai trái, lợi ích nhóm, mưu lợi cá nhân; phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và công tác, công tâm, khách quan, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng được đòi hỏi của Đảng, của nhân dân, vì sự phát triển của đất nước./.