Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị trong tình hình mới
Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay”

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của lý luận chính trị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đã có hơn 20 báo cáo tham luận được gửi tới Hội thảo khẳng định vai trò, tầm quan trọng của lý luận chính trị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay. Đồng thời làm rõ những vấn đề cần quan tâm trong công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở cũng như sự cần thiết phải đổi mới nội dung, phương thức công tác lý luận luận chính trị tại các địa phương, đơn vị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ hơn những kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; Những khó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệm được rút ra. Cùng với đó là những kiến nghị, đề xuất với tỉnh, với Trung ương về lĩnh vực công tác lý luận chính trị nói riêng và công tác tuyên giáo nói chung.