Một số giải pháp hạn chế các quyết định hành chính bị kiện, bị tòa án xét xử hủy do ban hành trái pháp luật
Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi Luật tố tụng hành chính năm 2015 có hiệu lực, đến nay Tòa án nhân tỉnh tỉnh Thái Nguyên thụ lý 147 vụ án hành chính. Trong đó 94 vụ việc khởi kiện hành chính liên quan đến thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; 43 vụ án khởi kiện hành chính liên quan đến cấp quyền sử dụng đất… Qua đó tòa án các cấp đã đưa ra xét xử 114 vụ, trong đó bác yêu cầu khởi kiện 100 vụ, 14 vụ được chấp nhận yêu cầu khởi kiện, số còn lại đang trong quá trình giải quyết.

Trước thực trạng trên, các đại biểu thảo luận, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc ban hành và thực hiện các quyết định hành chính. Theo đó, cần quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác liên quan đến việc ban hành, thực hiện quyết định hành chính. Các cơ quan được giao nhiệm vụ cần có nhận thức đúng đắn, toàn diện về quyết định ban hành đảm bảo yêu cầu hợp pháp, hợp lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các tổ chức, cá nhân./.