Tài liệu: https://onetouch.edu.vn/tai-lieu-hoc-tap/

*THEO DÕI TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH*

1. Lớp số 1: sáng thứ 6, ngày 1/10/2021:

https://www.youtube.com/watch?v=R5Yx9rQTlVk&t=2255s

Nội dung: Nhận thức chung về chuyển đổi số: Chuyển đổi số và Chính phủ/chính quyền số, kinh tế số, xã hội số

2. Lớp số 1: chiều thứ 6, ngày 1/10/2021:

https://www.youtube.com/watch?v=jtCnj_JhXj4

Nội dung chính:

+ Các cấp độ của chuyển đổi số; Yếu tố thành bại của chuyển đổi số; Đại cương về các công nghệ số.

Phần 2. Phương pháp luận 2-3-5 của chuyển đổi số; Hai quan điểm cơ bản của chuyển đổi số; Ba nguyên tắc cần tuân theo trong chuyển đổi số; Năm vấn đề trọng tâm của chuyển đổi số; Các bước cơ bản làm chuyển đổi số; Liên hệ phương pháp luận 2-3-5 vào chuyển đổi số của địa phương.

3. Lớp số 2: sáng thứ 7, ngày 2/10/2021: Nâng cao nhận thức trong chuyển đổi số cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị

https://youtu.be/zfnxJQNeKy4

Nội dung chính:

Chuyên đề 2: Liên hệ, thảo luận và thu hoạch đối với nhóm đối tượng tập huấn là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

- Giới thiệu về nền tảng đào tạo trực tuyến mở - OneTouch, vai trò tầm quan trọng của MOOC trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh;

- Xác định đích đến và thực trạng của chuyển đổi số ở địa phương;

- Các vấn đề về con người, thể chế và công nghệ trong chuyển đổi số;

- Xây dựng lộ trình của chuyển đổi số;

- Quản trị thực thi chuyển đổi số;

- Thảo luận nhóm và bản thu hoạch của từng người tham gia.

4. Lớp số 2: chiều thứ 7, ngày 2/10/2021: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng về chuyển đổi số liên quan đến các ngành: công thương, giáo dục, y tế...

https://youtu.be/l3qiqk7XmEs

5. Lớp số 3: sáng thứ 6, ngày 8/10/2021: Nâng cao nhận thức trong chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp

https://youtu.be/04YDdlI40hw

Nội dung: Chuyên đề 3: Liên hệ, thảo luận và thu hoạch đối với nhóm đối tượng doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp,…

- Giới thiệu về nền tảng đào tạo trực tuyến mở - OneTouch, vai trò tầm quan trọng của MOOC trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh;

- Xác định đích đến và thực trạng của chuyển đổi số tại doanh nghiệp, đơn vị;

- Các vấn đề về con người, thể chế và công nghệ trong chuyển đổi số;

- Xây dựng lộ trình của chuyển đổi số;

- Quản trị thực thi chuyển đổi số;

- Thảo luận nhóm và bản thu hoạch của từng người tham gia.

6. Lớp số 4: chiều thứ 6, ngày 8/10/2021: An toàn không gian mạng

https://youtube.com/watch?v=s2dLgQJn-VY&feature=share

Nội dung: Thực tế và xu hướng phát triển của an toàn thông tin mạng tại Việt Nam; những bài học kinh nghiệm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Công tác quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật an toàn, an ninh mạng đang được thực hiện ra sao? Những giải pháp công nghệ góp phần đảm bảo công tác an toàn an ninh mạng.

7. Lớp số 5: Xã hội số và tác động của chuyển đổi số đối với người dân

Phần 1:

https://youtu.be/VVCU9dBn8jM

Phần 2:

https://youtu.be/iPXORZMVWT8

Nội dung:

- Xác định đích đến và thực trạng của chuyển đổi số tại đơn vị;

- Các vấn đề về con người, thể chế và công nghệ trong chuyển đổi số;

- Xây dựng lộ trình của chuyển đổi số;

- Quản trị thực thi chuyển đổi số;

- Thảo luận nhóm và bản thu hoạch của từng người tham gia tập huấn.