Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Nhờ đó, số lượng HTX tăng, đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực, hoạt động ngày càng hiệu quả, quy mô mở rộng, giải quyết việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động nông thôn. Đội ngũ cán bộ quản lý HTX dần được trẻ hóa, năng động, có trình độ đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành HTX. Năm 2022 Liên minh HTX đặt mục tiêu phấn đấu thành lập mới 60 tổ hợp tác và 40 HTX trở lên, trong đó có ít nhất 30 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp và 01 liên hiệp HTX; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể, HTX đa ngành nghề, mô hình HTX điển hình tiên tiến; Huy động đa dạng các nguồn lực tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn.