Lấy ý kiến về dự thảo Luật Thực hiện dân chủ cơ sở
Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật thực hiện dân chủ cở sở.

Dự thảo Luật gồm 7 chương, 74 điều với các nội dung cơ bản thực hiện dân chủ ở: xã, phường, thị trấn; trong cơ quan đơn vị; doanh nghiệp. Quy định trách nhiệm của Thanh tra nhân dân; Trách nhiệm bảo đảm và thực hiện quản lý Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất về sự cần thiết ban hành Luật; đồng thời bổ sung một số nội dung, từ ngữ nhằm làm rõ thêm phạm vi, đối tượng điều chỉnh. Trong đó cần nêu rõ, đầy đủ phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, để tạo sự thống nhất, đồng bộ với các quy định trong các văn bản quy phạm phát luật khác. Về vấn đề thực hiện dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp, một số đại biểu cho rằng cần xây dựng một nội dung riêng, đồng thời đóng góp một số ý kiến điều chỉnh nhằm đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tiếp thu sự đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự. Trên cơ sở đó đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên sẽ tổng hợp để trình tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15./.