Lấy ý kiến tham gia phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội nghị lấy ý kiến tham gia phản biện xã hội đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Các đại biểu là chuyên gia, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ làm công tác mặt trận các cấp đã tập trung phản biện làm rõ những nội dung trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như: tiêu chí giao đất, cho thuê đất, đặc biệt cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Đóng góp vào hoàn thiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư. Đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định về tài chính đất đai, giá đất trong dự thảo. Các ý kiến phản biện được lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao, tiếp thu và tổng hợp, gửi văn bản đến cơ quan chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo.