Lan toả giá trị từ đề cương văn hoá Việt Nam
Đề cương văn hoá Việt Nam vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc

Cách đây tròn 80 năm, khi cả dân tộc cơ cực, lầm than dưới cảnh áp bức một cổ 2 tròng của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Chúng dùng văn hóa làm sợi dây trói buộc tư tưởng, làm nhiều thành phần trí thức Việt bị hoang mang, mất phương hướng… Giữa lúc tình thế và thời cơ cách mạng giải phóng dân tộc đang dần chín muồi, khí thế đấu tranh của quần chúng đang dâng cao, Tổng Bí thư Trường Chinh đã trực tiếp khởi thảo bản Đề cương về văn hóa Việt Nam. Văn kiện lịch sử này mang tầm vóc một Cương lĩnh của Đảng về văn hóa; đặt nền tảng xây dựng nền văn hóa mới dân chủ và cách mạng, đồng thời “rọi sáng” cho sự phát triển của nền văn hóa XHCN sau này.

Tiến sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng bộ môn Lịch sử Đảng, Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Khoa học, ĐH Thái Nguyên cho biết: "Bản Đề cương văn hoá đã thâu tóm được những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng Việt Nam và bản đề cương đã làm rõ được vị trí, vai trò của văn hoá trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Và bản đề cương đã đề ra 3 nguyên tắc đề thực hiện."

Ông Nguyễn Cảnh Phương, Phó Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam: "3 nguyên tắc của Đề cương thể hiện qua nghệ thuật kiến trúc và trưng bày của Bảo tàng. Tính đại chúng được thể hiện sự gần gũi với thiên nhiên, cuộc sống của đồng bào dân tộc Việt Bắc. Và tính khoa học cũng được thể thông qua môi trường cảnh quan hài hoà."

Tư tưởng, giá trị của Đề cương Văn hóa Việt Nam đã trở thành nguồn động viên, cổ vũ tinh thần sáng tác cho đội ngũ văn nghệ sĩ Thái Nguyên, Hồ Thủy Giang là một trong số những nhà văn tiêu biểu. Với kho tàng sáng tác gần 40 đầu sách, kịch bản phim, tiểu thuyết… về chủ đề đất và người Thái Nguyên, trong đó có thể kể đến: tiểu thuyết Tể tướng Lưu Nhân Chú, Mắt rừng, Những người mở đường, Thái Nguyên 1917… đã góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần "Nhệ thuật vị nhân sinh" và trách nhiệm của người nghệ sỹ trước cuộc sống. Những đóng góp cho nền văn học nghệ thuật của ông đã được ghi nhận bởi trên 25 giải thưởng từ cấp Trung ương đến địa phương ở các thể loại.

Nhà văn Hồ Thủy Giang tâm sự: "Nhìn chung tất cả các nhà văn cả nước và trong tỉnh nói riêng thì đều sáng tác dựa trên cốt của Đề cương văn hoá Việt Nam. Làm việc và cống hiến theo trái tim mách bảo và trái tim ấy thuộc về nhân dân."

Lan toả giá trị từ đề cương văn hoá Việt Nam
Chân dung nhà văn Hồ Thuỷ Giang

Những sáng tác tiêu biểu của các văn nghệ sỹ Thái Nguyên đã góp thêm vào những trang rực rỡ nhất trong lịch sử văn học nghệ thuật nước nhà. Với đội ngũ văn nghệ sĩ hôm nay, tinh thần lan tỏa từ Đề cương văn hóa Việt Nam vẫn là ánh sáng soi đường, nhắc nhở mỗi người cầm bút về sứ mệnh của văn chương, nghệ thuật, làm sao để văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, tạo ra những thành quả trong xây dựng và phát triển đất nước./.