Ký kết Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Công an

Theo quy chế, Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng và bí mật nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc BHXH Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH và dân cư; thực hiện chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, công nhân công an, người làm việc theo hợp đồng lao động và thân nhân cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, thân nhân công nhân công an./.