Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8/2022

Hội nghị thống nhất nội dung của Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khoá XIV, nhhieemj kỳ 2021-2022.

Kỳ họp thứ Tám (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIV dự kiến được tổ chức vào ngày 29/8, để xem xét, thảo luận đối với các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh trình.

Kỳ họp dự kiến thông qua 12 nghị quyết. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng, làm căn cứ, cơ sở trong quá trình thực hiện phát triển KT-XH như: quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2022-2023 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý; Quy định trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; Chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng một số cơ sở y tế và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh Kỳ họp thứ Tám có khối lượng lớn công việc cần thực hiện, nhất là các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết dự kiến trình đều là những nội dung có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung trình trên cơ sở nghiên cứu, rà soát kỹ các quy định của pháp luật, đảm bảo chặt chẽ, khả thi đảm bảo chất lượng kỳ họp.