Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh với 11 nội dung liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, các nội dung đã được các cơ quan tham mưu chuẩn bị một cách nghiêm túc, trách nhiệm, khẩn trương đảm bảo tiến độ, chất lượng. Cùng với đó các Ban HĐND tỉnh cũng đã tích cực tham gia trong việc thực hiện thẩm tra các nội dung một cách kỹ lưỡng và mang tính phản biện cao. Do đó đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia thảo luận, cho ý kiến thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp. Đối với Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý. Đây là nội dung được nhiều đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm. Theo đó, tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết này là khoảng 188 tỷ đồng, để hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện hoàn trả cho học sinh phần chênh lệch học phí đã thu vào đầu năm học 2022-2023 so với mức thu học phí năm học 2021-2022. Với việc Nghị quyết được thông qua, Thái Nguyên sẽ trở thành một trong số những địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết số 165 ngày 20/12/2022 của Chính phủ, góp phần giảm bớt khó khăn. Đáp ứng mong mỏi, nguyện vọng của cư tri trong toàn tỉnh về vấn đề thu học phí.

Giải trình làm rõ nội dung về đảm bảo bố trí nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách địa phương trong việc hoàn trả kinh phí sau khi Nghị quyết được ban, lãnh đạo Sở Giáo dục nêu rõ, sau khi UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, cân đối đến nay, việc bố trí kinh phí đã được Sở và các ngành chức năng thống nhất .

Ông Phạm Việt Đức - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đề nghị:"Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với Sở GD&ĐT rà soát các nhiệm vụ chi của năm 2023 để làm cơ sở bố trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện Nghị quyết, trong trường hợp còn thiếu Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền để sử dụng các nguồn hợp pháp khác, hoặc nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh theo đúng quy định. Đối với việc hộ trợ các cơ sở giáo dục cấp huyện, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố chủ động rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi cho sự nghiệp GD&ĐT đã được HĐND tỉnh giao năm 2023 sử dụng các nguồn hợp pháp khác và mượn dự phòng cấp huyện ưu tiên kinh phí thực hiện việc hỗ trợ".

Cùng với việc đảm bảo kinh phí hỗ trợ hoàn trả vấn đề đại biểu và cử tri cũng hết sức quan tâm đó là lộ trình thục hiện các nội dung của Nghị quyết ày sau khi được HĐND tỉnh thông qua.

Ông Phạm Việt Đức - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Về giải pháp thực hiện thì Sở đã yêu cầu các cơ sở giáo dục tính toán trước các số liệu sẵn sàng chi trả và ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số để thực hiện chi trả cho học sinh và tính toán trước các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết. Đề nghị các địa phương quan tâm phối hợp để phân bổ kinh phí và chỉ đạo chi trả cho học sinh trong thời gian sớm nhất".

Kỳ họp thứ Mười một, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Các đại biểu biểu quyết nhất trí cao tại Kỳ họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã xem xét đối với các tờ trình, dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2022. Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết xem xét việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để tiếp tục thúc đẩy đầu tư và đảm bảo điều kiện triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về Đề án đề nghị công nhận thành phố Sông Công là đô thị loại II. Nghị quyết bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tại Kỳ họp, HĐND tỉnh cũng thông qua các dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền trên địa bàn TP. Phổ Yên.

Tại Kỳ họp, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành đã giải trình về các nội dung được đại biểu quan tâm như: đánh giá sự cần thiết đối với các dự án đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 nhưng vẫn còn thời gian bố trí vốn theo quy định; đánh giá khả năng, lộ trình và các giải pháp thực hiện, nhất là việc huy động nguồn lực để đầu tư, hoàn thiện 2 tiêu chuẩn chưa đạt đối với Đề án công nhận TP. Sông Công là đô thị loại II và một số nội dung khác.

Trên cơ sở thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh, giải trình làm rõ của các cơ quan chuyên môn, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Khóa 14 đã tiến hành biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết.

Phát biểu Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần liên tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phương châm chủ động, linh hoạt, đồng hành để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kỳ họp lần này đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trên nhiều lĩnh vực có tác động trực tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cả trước mắt và lâu dài. Do đó ngay sau kỳ họp các cấp, ngành, địa phương cần tích cực triển khai các giải pháp để tổ chức thực hiện các cơ chế, chánh sách đã được HĐND tỉnh thông qua một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Kỳ họp thứ Mười một (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn đề nghị: "Để các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại Kỳ họp này sớm đi vào cuộc sống, ngay sau khi Kỳ họp đề nghị các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở ban ngành, địa phương quan tâm các nội dung: UBND tỉnh chỉ đạo các cấp ngành khẩn trương triển khai các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, đặc biệt quan tâm chỉ đạo sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung học giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh quản lí để nhân dân sớm được thụ hưởng chính sách, đồng thời thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kịp thời của bộ máy chính quyền địa phương trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ; Tiếp tục nâng cao tinh thần năng động sáng tạo, quyết liệt trong hành động, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện đồng bộ có hiệu quả các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023".