Kịp thời rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật - đã psts 11.5
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện rà soát, thống kê, kiến nghị sửa đổi và bổ sung các quy định của pháp luật đang gây vướng mắc, cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh và đời sống xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị; đồng thời, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp rà soát, kiến nghị các quy định của pháp luật trong lĩnh vực phụ trách chuyên môn; thủ trưởng các sở, ban, ngành khác và lãnh đạo các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được phân công. Việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật phải được thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Sở Tư pháp có nhiệm vụ tổng hợp các nội dung đề xuất, kiến nghị của các ngành, địa phương và gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 13/5/2021./.