Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân TP Thái Nguyên khoá XIX
Đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên được bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại Kỳ họp này, thực hiện Nghị quyết số 1118 ngày 8/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bầu, kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã được bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với kết quả 38/38 phiếu đồng ý.

HĐND TP Thái Nguyên cũng đã xem xét, cho ý kiến vào 06 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về đầu tư công do UBND thành phố trình, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đầu tư xây dựng các Dự án hạ tầng đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2022 và những năm tiếp theo.