Kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng
Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc tại Đảng bộ huyện Võ Nhai.

Đảng bộ huyện Võ Nhai hiện có 33 chi, đảng bộ trực thuộc, với tổng số gần 5.000 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai các văn bản; đồng thời, ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 04 và Quy định số 08 của Trung ương với những nội dung, tiêu chí cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở và gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, giúp các cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thực hiện tốt vai trò nêu gương; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy tốt vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Đáng chú ý, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” là một tiêu chuẩn để xem xét trong nhiều quy định của Ban Thường vụ Huyện ủy.

* Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08 đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Phú Lương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động từ huyện đến cơ sở được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, với các hình thức khen thưởng, biểu dương kịp thời đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhận thức rõ và đầy đủ hơn về yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng. Chú trọng triển khai các biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu: thời gian tới, Đảng bộ các địa phương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn việc thực hiện Nghị quyết với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tập trung công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của cấp ủy từ huyện đến cơ sở; chú trọng nắm bắt tình hình cơ sở đảng và đảng viên, nghiêm túc gợi ý kiểm điểm và giám sát chặt chẽ việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm của các tổ chức đảng, cá nhân. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cũng như cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị sẽ được đoàn kiểm tra tổng hợp để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.