Kiểm tra việc thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị
Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau 3 năm thực hiện, đồng chí Bí thư Thành ủy đã tiếp định kỳ và đột xuất 45 buổi đối với 32 vụ việc, 90% số vụ việc đã giải quyết xong; đã tiếp xúc, đối thoại 3 cuộc với nhân dân 3 địa phương, qua đó, tiếp thu, trả lời và tiếp nhận giải quyết gần 70 ý kiến, kiến nghị. Trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư đã tiếp nhận 194 đơn của 105 vụ việc, đến nay, đã chuyển hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết và giải quyết 87% số vụ việc.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số nội dung, như: công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các khiếu nại, phản ánh, tố cáo; chất lượng giải quyết một số vụ việc; những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết theo thẩm quyền của địa phương; kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với những vấn đề liên quan; bài học kinh nghiệm của địa phương,…/.