Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Trong năm 2021 và trong quý I năm 2022, 100% cán bộ chủ chốt, công chức các cấp và cán bộ cơ sở huyện Đồng Hỷ được quan triệt, tuyên truyền phổ biến về QCDC. Toàn huyện tổ chức được 28 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân, Ban tiếp công dân huyện đã tiếp 44 lượt công dân, tiếp nhận 193 đơn thư, qua đó đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc vướng mắc kéo dài. Đối với Sở Công thương, QCDC được thực hiện gắn với các hoạt động của cơ quan như: Rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành quy chế quy định của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao chất lượng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, các đại biểu cũng đã trao đổi, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân, đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tới.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở. Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh việc thực hiện chuyển đổi số trong thực hiện QCDC ở cơ sở; Tăng cường công tác kiểm tra và tuyên truyền cho người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong thực hiện QCDC ở cơ sở.