Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp
Toàn cảnh hội nghị

Qua kiểm tra cho thấy, từ sau Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến tháng 4/2021, việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là việc làm thường xuyên, liên tục được Đảng ủy Đại học Thái Nguyên quan tâm tổ chức dưới nhiều hình thức.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành 07 Nghị quyết, 04 kết luận; Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 50 kết luận trên các lĩnh vực công tác. 11/11 cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở đã xây dựng, ban hành quy chế làm việc; chương trình công tác; đảm bảo đúng quy định. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm được giao. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hoạt động kiểm tra là việc làm thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm đánh giá tình hình, hỗ trợ, hướng dẫn để việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ngày càng hiệu quả. Đối với kết quả thực hiện và các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên, đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu, tổng hợp hoàn chỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận.