Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập thành phố Thái Nguyên 2022
Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2022.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Nguyên giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên. Ngay sau khi có Chỉ thị của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố đã ban hành Chỉ thị, ra Nghị quyết chuyên đề, thành lập Ban Chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc, phân công các vai trong diễn tập; khảo sát thực địa, kế hoạch diễn tập; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất. Tổ chức phân công giao nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập đảm bảo đúng quy trình; tiến hành khảo sát, xây dựng các hạng mục công trình cơ bản của Sở Chỉ huy diễn tập, các hạng mục, công trình của các ban ngành cấp thành phố; xác định khu vực diễn tập thực binh.

Tại buổi kiểm tra, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Thái Nguyên, nhất trí với một số nội dung đề đạt trong chuẩn bị diễn tập của địa phương. Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Thái Nguyên cần quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của diễn tập, nâng cao trách nhiệm của lực lượng tham gia, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị bảo đảm diễn tập đạt hiệu quả. Trong quá trình chuẩn bị diễn tập phải tổ chức phân công công lực lượng, phương tiện cụ thể trong từng nội dung; tổ chức huấn luyện bảo đảm sát thực tế, an toàn tuyệt đối.