Kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Tư pháp
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

Trong thời gian qua Sở Tư pháp luôn tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; các thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp 3 cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu chính; đấy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách công vụ, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.

Tuy nhiên công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp cũng còn một số hạn chế như việc sử dụng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính của ngành tư pháp và tỉnh chưa đồng bộ gây áp lực đối với công chức và ảnh hưởng tới thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến còn hạn chế do có nhiều yêu cầu phức tạp, chưa thuận tiện…

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn kiểm tra cũng đã trao đổi làm rõ một số nội dung và đề nghị trong thời gian tới Sở Tư pháp cần quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản pháp luật cho giai đoạn 2021-2025 của tỉnh và tăng cường công tác kiểm tra công vụ.