Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Đại Từ.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Đại Từ.

Tại đây, đoàn đã kiểm tra Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC; kết quả thực hiện cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính; tình hình triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)... Hoạt động kiểm tra nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó kịp thời khắc phục những vướng mắc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao hiệu quả công tác CCHC... Bên cạnh đó, Đoàn cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: Văn bản đến và văn bản đi chưa niêm yết được với nhau; Tạo hồ sơ điện tử còn thấp, một số đơn vị còn chưa triển khai; Bộ phận một cửa điện tử, cấp tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công Quốc gia chưa được thực hiện; Chưa nếu rõ số lượng tài khoản cán bộ, công chức của huyện đăng ký trên cổng dịch vụ công Quốc gia;… Với những hạn chế được chỉ ra, Đoàn yêu cầu các địa phương nghiêm túc khắc phục.