Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (CTTS 16-4)
Mục tiêu đến năm 2025: Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại

Khát vọng thịnh vượng, dân giàu, nước mạnh là nguyện vọng của mỗi người dân, cũng là ý chí của Đảng và Nhà nước ta bấy lâu nay. Cho đến hiện tại, khát vọng ấy đã trở thành động lực, thành đích đến để toàn dân tộc cùng cố gắng thực hiện trong một tương lai không xa. Chính vì vậy, một trong những điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó, đặt ra những mục tiêu rất rõ ràng cho sự phát triển của đất nước, hướng tầm nhìn dài hạn đến giữa thế kỷ 21 chứ không chỉ là một hay vài nhiệm kỳ sắp tới.

Đó là: Đến năm 2025: Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Năm 2030: Việt Nam là nước đang phát triển cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; Năm 2045: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu lớn nhưng rất cụ thể và được cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước đánh giá cao.

Ông Nguyễn Thế Thịnh, Bí thư chi bộ xóm Hưng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ khẳng định: “Đại hội lần này nêu lên rất thực tế. Chúng ta duy trì trong phạm vi 10 năm với tốc độ phát triển kinh tế là 7%/năm. Đây là mơ ước của nhân dân và phấn đấu đến 2045, đất nước ta trở thành nước công nghiệp và có thu nhập cao. Đây cũng vừa là tầm nhìn của Đảng ta so với sự phát triển chung của thế giới”.

Tiến sỹ Bùi Đình Hòa, Nguyên giảng viên trường Đại học Thái Nguyên cho rằng: “Thông thường mục tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn 5 năm. Lần này chúng ta có mục tiêu dài hơn là 10 năm và thậm chí đến 2045, tôi cho rằng đây là một trong những cách cho nền kinh tế Việt Nam phát triển rõ ràng, với chiến lược phát triển lâu dài như vậy, tôi kỳ vọng là nền kinh tế Việt Nam đến 2045 sẽ đạt được mục tiêu như mong muốn”.

“Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" đã được cụ thể hóa thành tầm nhìn và mục tiêu dài hạn trong thời gian tới. Trong mục tiêu chung đó, yếu tố "hạnh phúc" của nhân dân được Đảng ta đặc biệt nhấn mạnh. Đây chính là biểu hiện cụ thể, sâu sắc của tư tưởng “dân là gốc” được đề cập xuyên suốt trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên mang tinh thần, ý chí quyết tâm của Đại hội XIII thể hiện bằng các chương trình, hành động cụ thể trong phát triển KT-XH

Ông Lê Duy Vỵ, Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng: “Một đất nước phát phát triển phồn vinh, nhân dân phải được hạnh phúc. Nó rất cụ thể, rất giản dị nhưng cũng rất thiết thực. Tôi thấy Đại hội XIII của Đảng nêu rất rõ ràng cái mục tiêu ấy”.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: “Ngay sau Đại hội, sẽ phải triển khai sớm nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, trên cơ sở đó, tiếp tục điều chỉnh, hoàn chỉnh và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và mang tinh thần, ý chí quyết tâm của Đại hội để triển khai tới các tầng lớp nhân dân bằng các chương trình, hành động cụ thể. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh của Đại hội này là tất cả vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân. Đây là một điểm rất mới của đại hội lần này, đưa nhân dân thành trung tâm của Nghị quyết”.

Những thành quả quan trọng, khá toàn diện trong nhiệm kỳ Đại hội XII và thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng đã khơi dậy mạnh mẽ ý chí và quyết tâm phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Với ý chí, quyết tâm và khát vọng mạnh mẽ đó, chúng ta vững tin Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh; nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc; dân tộc ta ngày càng cường thịnh, trường tồn.