Khảo sát việc triển khai chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh
Hội nghị khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách dân tộc
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo báo cáo của sở Lao động - Thương binh và Xã hội, người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh miễn phí. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo nghề trình độ cao đẳng cho trên 6000 người là dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, hiện nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo còn hạn chế, chưa có chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm dành riêng cho lao động là người dân tộc thiểu số.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã cụ thể hóa những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong các đề án, phương án, kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng năm, các chính sách cụ thể như chương trình 135 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn tỉnh đã có 73/100 xã dân tộc miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM chưa đáp ứng nhu cầu triển khai thực hiện, đặc biệt ở các xã khó khăn nên tỷ lệ đạt chuẩn NTM ở mức thấp. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.