Khảo sát việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bí thư, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát nêu rõ: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống kinh tế - xã hội, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật này nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh mục tiêu của cuộc khảo sát, đồng chí đề nghị các đại biểu đánh giá, thảo luật tập trung vào việc tổ chức, triển khai thực hiện lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng khi triển khai lấy ý kiến nhân dân, đặc biệt ở cấp cơ sở.

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngay sau khi Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ được ban hành, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đến nay, các địa phương đã tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo luật đất đai (sửa đổi) thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, góp ý trực tiếp bằng văn bản. Qua tổng hợp sơ bộ đến thời điểm này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu 31 ý kiến góp ý, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm của Dự án Luật như: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; Phát triển quỹ đất; Cơ chế, chính sách tài chính; Giá đất và cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đoàn khảo sát đã trao đổi, làm rõ thêm các ý kiến góp ý liên quan tới Dự thảo luật; những vướng mắc thực tiễn tại cơ sở liên quan tới lĩnh vực đất đai.

Trước đó, khảo sát tại UBND TP Thái Nguyên và UBND phường Trưng Vương, Đoàn khảo sát đánh giá kết quả trong công tác thông tin tuyên truyền; việc tổ chức triển khai, giám sát việc lấy ý kiến nhân dân tại 32 phường, xã trên địa bàn; công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng và hình thức thực hiện./.