Khảo sát về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI
Hội nghị làm việc với Đoàn khảo sát của BCĐ Trung ương về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng Đảng và được cụ thể hóa phù hợp với tình hình từng địa phương theo hướng sát dân, phục vụ nhân dân. Bộ máy chính quyền các cấp đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng an ninh. Các dự án đầu tư vào tỉnh đều được thẩm định chặt chẽ, gắn với công tác quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thái Nguyên cũng đã tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh bảo đảm nhu cầu dự trữ cho quốc phòng, sẵn sàng vũ trang toàn dân bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng nhấn mạnh, việc Tổ biên tập khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp và làm việc với Thái Nguyên lần này sẽ góp phần định hình chiến lược tổng thể bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động như hiện nay. Để thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới, Tỉnh ủy Thái Nguyên cần xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết đã xác định.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải khẳng định: Thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới thì nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng kết hợp chặt chẽ với công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Để tiếp tục hoàn thành thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang tiếp tục tục quan tâm, xây dựng tiềm lực mọi mặt của tỉnh nhất là về tiềm lực chính trị, kinh tế. Củng cố và huy động tối đa các nguồn lực của tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong chương trình làm việc, Đoàn đã trực tiếp khảo sát, đánh giá thực tế kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại huyện Phú Lương và TP. Thái Nguyên./.