Khảo sát kiểm tra Đề án 06 tại tỉnh Thái Nguyên
Bộ Công an khảo sát công tác triển khai thực hiện Đề án 06 tại tỉnh Thái Nguyên

Tổ công tác của Bộ Công an và lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đã trao đổi, chia sẻ, đề xuất giải pháp đầu tư kịp thời, để khắc phục những khó khăn, vướng mắc về giải pháp, hạ tầng công nghệ nhằm đẩy mạnh hơn nữa thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệ, hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, định danh khách hàng, định danh điện tử, quản lý và chia sẻ dữ liệu dân cư quốc gia phục vụ công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ công tác của Bộ Công an trực tiếp khảo việc triển khai thực hiện các nội dung này sát tại Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, thành phố Thái Nguyên, TP Phổ Yên và một số Ngân hàng thương mại trên địa bàn/.