Khảo sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Các tổ công tác của HĐND tỉnh đã khảo sát trực tiếp hơn 100 cơ quan, đơn vị, làng nghề, cơ sở sản xuất - kinh doanh và các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; trên cơ sở đó làm việc đối với UBND 9 huyện, thành phố. Qua khảo sát hiện trạng, diễn biến chất lượng các thành phần môi trường; Tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Công tác phân công, phân cấp, phối hợp trong quản lý nhà nước để tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; cũng như đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê về môi trường… các tổ công tác đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan và đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp để các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Theo kế hoạch, sau các huyện, thành phố, các tổ công tác sẽ tiếp tục khảo sát tại 11 sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Căn cứ kết quả khảo sát, thường trực HĐND tỉnh sẽ phối hợp với Đài PT-TH Thái Nguyên xây dựng báo cáo giám sát bằng hình ảnh, làm căn cứ để giám sát trực tiếp đối với UBND tỉnh, và báo cáo tại Kỳ họp thường kỳ tháng 12/2023 của HĐND tỉnh./.