Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ các nước, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu và 1.587 đại biểu đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên trong cả nước.

Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 22 đồng chí đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 93.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Phát biểu khai mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Các đại biểu dự Đại hội là những đảng viên ưu tú, được bầu chọn, tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tin, sự thống nhất ý chí, hành động, quyết tâm, khát vọng vươn lên và sức mạnh toàn kết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đại hội tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, người chiến sỹ lỗi lạc của phong trào giải phóng của các dân tộc thuộc địa và bị áp bức trên toàn thế giới. Đại hội tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, với đồng chí, đồng bào đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội biểu dương, đánh giá cao ý chí nỗ lực vươn lên của toàn Đảng, toàn dân ta trong thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ thời gian qua, cùng các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội XIII và góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, kế hoạch 5 năm 2016-2020, đóng góp trực tiếp vào thành công của Đại hội. Đại hội hoan nghênh và cảm ơn các ý kiến tâm huyết, quý báu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đồng bào ta ở nước ngoài đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện trình Đại hội.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết, từ tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đang tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới. Do đó, Diễn văn khai mạc Đại hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày đã nhấn mạnh về ý nghĩa, trách nhiệm lớn lao của Đại hội XIII đối với lịch sử đất nước.

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đồng thời, Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng; đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XII báo cáo trước Đại hội về các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chuẩn bị và trình tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đối với công tác xây dựng văn kiện trình tại Đại hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, với sự chuẩn bị chặt chẽ, qua 30 lần chỉnh sửa, tiếp thu ý kiến đóng góp của toàn Đảng, toàn dân với 1.410 trang ý kiến đóng góp, gần 200 trang báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp là sự chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng, cập nhật sự thay đổi tình hình, phát huy dân chủ rộng rãi, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Về tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại quá trình 35 năm công cuộc đổi mới. 5 năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã đoàn kết phấn đấu, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao 5,9%, nhiều khó khăn được giải quyết, kinh tế vĩ mô ổn định khá vững chắc, huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh được nâng lên; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh; công tác phòng, chống tham nhũng được chú trọng, nhiều vụ án tham nhũng được giải quyết củng cố lòng tin của nhân dân; nhiều biểu hiện suy thoái từng bước được kiềm chế, ngăn chặn. An ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội được giữ vững.

Về thành tựu 35 năm đổi mới: Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt, “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín trên trường quốc tế như ngày nay”. Có 5 bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn là: Một là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Hai là, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực; có bước đi phù hợp. Bốn là, tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hoà giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hoá, xã hội; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. Năm là, chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuyệt đối không được để bị động, bất ngờ. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hoà bình, ổn định an ninh, an toàn để phát triển đất nước.

Các bài học nêu trên giúp Đảng ta kiên định, vững vàng, vượt qua khó khăn, bước vào thực hiện Nghị quyết khóa XIII. Trước sự thay đổi của diễn biến tình hình thế giới, Tổng bí thư nêu rõ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong thời gian tới cần quán triệt 5 quan điểm chỉ đạo: Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động.

Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hoá, con người Việt Nam; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất.

Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Với một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của chúng ta là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đối với những định hướng lớn liên quan đến hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trên nguyên tắc bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; kế thừa và bổ sung phù hợp với những thay đổi trong từng giai đoạn phát triển của đất nước; đồng thời nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các nước và những chuẩn mực phát triển chung của thế giới, chúng ta xác định các mục tiêu cụ thể không chỉ trong nhiệm kỳ khoá XIII mà hướng tới những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta trong những thập niên sắp tới: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Với những kết quả đã đạt được, đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ và xu thế phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đại hội nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến vào các văn kiện trình tại Đại hội, hoạch định chủ trương, chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển đất nước trong 10, 20 năm tới và tầm nhìn dài hơn đến năm 2045 - năm kỷ niệm tròn 100 năm thành lập nước để xây dựng đất nước Việt Nam với khát vọng hùng cường, giàu mạnh.

Trong phiên khai mạc Đại hội XIII, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, thay mặt Đoàn thư ký Đại hội công bố các Điện mừng của các quốc gia, điện mừng của các Đảng cộng sản, Đảng lao động, Đảng xã hội dân chủ các nước, điện mừng của các đoàn ngoại giao tại Việt Nam, thư, điện của các cá nhân chúc mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư báo trước Đại hội kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những nỗ lực của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ vừa qua đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng làm việc tại tổ, thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình tại Đại hội.

Qua những nội dung được báo cáo, trình bày tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội Đảng lần thứ XIII, có thể thấy, nhiều vấn đề mới có liên quan đến định hướng phát triển đất nước, phù hợp xu thế hiện đại, thể hiện khát vọng phát triển của đất nước, dân tộc đã được nêu ra tại diễn đàn Đại hội. Đây cũng là những vấn đề sẽ được Đại hội thảo luận và quyết nghị trong những ngày diễn ra Đại hội XIII.

Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển là phương châm của Đại hội XIII… Những cụm từ sáng tạo, phát triển… là những cụm từ được nhắc đến nhiều trong các văn kiện trình tại Đại hội. Đây là những nét mới liên quan đến định hướng phát triển của đất nước sẽ được Đại hội XIII bàn bạc, thảo luận và quyết định trong những ngày diễn ra Đại hội và trở thành định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới./.