Khai mạc triển lãm ảnh “105 năm cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên
Triển lãm ảnh “105 năm Khởi nghĩa Thái Nguyên” tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (24/8 - 05/9/2022)

Với trên 80 hình ảnh, tư liệu trưng bày, triển lãm được bố cục thành ba phần: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và quá trình khai thác thuộc địa; Khởi nghĩa Thái Nguyên - sáng mãi tinh thần yêu nước; Thái Nguyên phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới.

Thông qua triển lãm nhằm tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc; giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, yêu nước của nhân dân Thái Nguyên qua các thế hệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa lịch sử, tạo động lực xây dựng Thái Nguyên ngày một phát triển giàu đẹp.

Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 05/9./.