[Infographics] Thái Nguyên: Quản lý, kiểm soát người ra, vào tỉnh từ ngày 27/5/2021[Infographics] Thái Nguyên: Quản lý, kiểm soát người ra, vào tỉnh từ ngày 27/5/2021